raspberry pi

  1. T

    Máy tính nhúng Raspberry Pi 3 Model B Plus B+ Made In UK

    Link sản phẩm:http://www.proe.vn/raspberry-pi-3-model-b-plus-b-made-in-uk-japan_p1_1-1_2-1_3-602_4-815.html Giới thiệu sản phẩm Raspberry Pi 3 vừa có thêm phiên bản mới Model B+, nâng cấp khá nhiều thứ so với Model B của năm 2016. Cụ thể: xung nhịp CPU tăng từ 1,2 GHz lên thành 1,4 GHz...
Top