rtos

  1. ntaquan

    Hệ điều hành thời gian thực (RTOS)

    Phần 1: Các khái niệm cơ bản 1. Hệ điều hành (OS) OS là một phần mềm dùng để điều hành và quản lý tài nguyên và điều phối các hoạt động của hệ thống máy tính, nó có các chức năng sau: Allocation of memory Power management Which process uses the CPU When I/O takes place Safety and Security...
Top